Algemene voorwaarden

De Hoogeveense Cascaderun wordt georganiseerd door de Stichting Hoogeveense Cascaderun (de ‘Stichting’). De Stichting is ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel voor Meppel onder nummer 04082909. De deelnemer (man/vrouw) verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan de Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de door het bestuur van de Stichting (het ‘Stichtingsbestuur’) ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers.

Coördinatoren en medewerkers c.q. vrijwilligers worden aangewezen door het Stichtingsbestuur.

De deelnemer neemt deel voor eigen risico. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove schuld van de Stichting.

Deelnemers aan de 5 Engelse mijl zijn minimaal 10 jaar en deelnemers aan de 10 Engelse mijl zijn minimaal 16 jaar op de dag dat de Hoogeveense Cascaderun wordt gehouden.

Het is deelnemers niet toegestaan om het startnummer kleiner te vouwen/knippen of te voorzien van eigen aanvullingen. In het geval hieraan niet voldaan wordt kan de deelnemer door de organisatie worden gediskwalificeerd.

Deelnemers aan de 10 Engelse mijl worden geacht binnen 1 uur na de start van hun vak de waterpost gelegen aan de Lubbingerweg (na circa 8 kilometer), te zijn gepasseerd. Deelnemers die na dit tijdstip de waterpost passeren worden uit de wedstrijd gehaald. Deelnemers aan de 5 Engelse mijl dienen binnen 75 minuten na de start van het laatste startvak de finish te passeren.

Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt opgevolgd worden. Ook dient men de aangegeven looproute te volgen.

Het is elke deelnemer verboden zich dusdanig te gedragen dat gevaar ontstaat of kan ontstaan, of dat hinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt. Een dergelijke deelnemer kan uit de wedstrijd worden genomen. Dit alles ter beoordeling van het Stichtingsbestuur.

De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in situaties waarin aan de Stichting ontheffing verleend is.

De deelnemer heeft bij annulering recht op teruggave van het inschrijfgeld indien zij dit schriftelijk of per e-mail (info@cascaderun.nl) vóór 1 maart aan de organisatie kenbaar heeft gemaakt. Restitutie vindt plaats onder inhouding van € 2,50 administratiekosten. Bij annulering vanaf 1 maart vindt geen restitutie plaats.

In geval van wijzigingen worden kosten in rekening gebracht (€2,50). Ná 1 maart worden wijzigingen niet doorgevoerd. Het overdragen van startnummers aan anderen is niet toegestaan.

De Stichting behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de wedstrijden af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten,waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden.

De Stichting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijke of door een team gemaakte kosten, waaronder het inschrijfgeld, indien het evenement door overmacht wordt afgelast.

Uitgifte van de shirts gebeurt op basis van volgorde van inschrijving. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de voorkeursmaat die op het inschrijfformulier is ingevuld.

De Stichting behoudt zich het recht voor om aanstootgevende namen en termen op het gepersonaliseerde startnummer te wijzigen of te verwijderen.

Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
Het is niet toegestaan aan de wedstrijd deel te nemen met een huisdier (al dan niet aangelijnd) en/of een buggy, baby jogger of ander baby vervoersmiddel.

Deelnemers mogen zich niet laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel, tenzij daarvoor voorafgaande, schriftelijke toestemming is verleend door het bestuur van de Stichting, welke toestemming alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zal worden verleend.

De uitslagen en daaraan verbonden prijzen worden bepaald op basis van de brutotijd zoals vastgesteld door het elektronische tijdwaarnemingssysteem.

De deelnemer gaat akkoord met het eventueel gebruik van zijn of haar beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden in verband met de Hoogeveense Cascaderun, zonder daarvoor enige vergoeding te claimen.

De deelnemer gaat akkoord met vermelding in de uitslagen, zowel op het internet als in diverse andere media, van voor- en achternaam, geboortejaar, woonplaats, vereniging, en de naam van het bedrijventeam en de door de organisatie vastgestelde bruto en netto tijden.

Deelname aan een onderdeel van de Cascaderun houdt in dat men akkoord gaat met de publicatie van naam, resultaat, foto en video op het internet. Verwijdering uit de uitslagen is dus niet mogelijk. Alleen in het geval van een aantoonbaar zeer ernstige reden zal een verzoek tot verwijdering uit de uitslag door de organisatie in behandeling worden genomen.

Een ieder die zich inschrijft voor deelname aan de Hoogeveense Cascaderun, meldt zich automatisch aan voor ontvangst van de nieuwsbrieven op het voor de inschrijving door de deelnemer gehanteerde e-mailadres. De nieuwsbrieven bevatten o.a. informatie die relevant is voor deelnemers aan de Hoogeveense Cascaderun. Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich op ieder gewenst moment door middel van de afmeldknop onderaan iedere nieuwsbrief, afmelden. Ook deelnemers aan de Business Run, waarvan het e-mailadres door de contactpersoon van het team bij inschrijving is ingevoerd, ontvangen de nieuwsbrieven. Afmelden voor de nieuwsbrieven wanneer u ingeschreven staat voor de aanstaande editie van de Cascaderun is niet mogelijk.

Op het logo van de Hoogeveense Cascaderun rust copyright. Dat betekent dat er geen gebruik mag worden gemaakt van het logo zonder schriftelijke toestemming vooraf van het Stichtingsbestuur. De banner, welke van de website is te downloaden, mag vrij worden gebruikt voor promotionele doeleinden ten behoeve van de Hoogeveense Cascaderun. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming nodig.

Indien echter, naar de mening van het Stichtingsbestuur, het gebruik van de banner afbreuk doet of schade toebrengt aan de Hoogeveense Cascaderun, kan het Stichtingsbestuur het verdere gebruik ervan verbieden.

In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist het Stichtingsbestuur.

Overal waar in deze Algemene Voorwaarden sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.